Aktuelles
Facebook
Volkstheater Hessen

E Mädche ohne Schatz,
e Päffche ohne Glatz,
e Zippel ohne Worscht
un Schitze ohne Dorscht —
no, daß merr so was kann,
fu Deiwel, was e Schann!